เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบ

Modified Negative Pressure Machine

เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบสำเร็จรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับสร้างแรงดันอากาศลบในช่วง -5 ถึง -10 Pa. สำหรับห้องขนาดไม่เกิน 6 x 6 x 2.7 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ขนาดปริมาตรการไหลของอากาศสูงสุด 900 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) มีประสิทธิภาพในการกรองและลดเชื้อโรคภายในห้องได้ไม่น้อยกว่า 99.995%

ห้องสร้างอากาศแรงดันลบสำหรับห้องผู้ป่วยรวม ( Cohort Ward)

ห้องพักผู้ป่วยแบบรวม สำหรับโรคที่แพร่เชื้อในอากาศ ที่มีความดันในห้องเป็นลบ เป็นหนึ่งในรูปแบบของห้องพักผู้ป่วยรวมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคทางอากาศ และมักนำมาใช้กับโรคที่ติดต่อทางอากาศได้ เช่น ผู้ป่วยวัณโรคปอด โรคติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดต่างๆ ซึ่งมีโอกาสติดต่อมายังผู้ป่วยคนอื่นและบุคลากรที่สำคัญของโรงพยาบาลได้ง่ายหากไม่มีการแยกห้องและการควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นที่เพิ่มเป็นห้อง Ante room หรือห้องพักก่อนเข้าห้องผู้ป่วย เพื่อเป็นกันชนไม่ให้มีอากาศเล็ดลอดจากห้องผู้ป่วยสู่บริเวณข้างเคียงและยังสามารถใช้เป็นห้องเปลี่ยนชุดสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยไม่ให้ออกมาปนเปื้อนภายนอกด้วย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร รวมทั้ง สามารถควบคุมความเย็นและความชื้นในหอผู้ป่วย ตามมาตรฐานของ WHO และ CDC รวมทั้ง ให้ความสําคัญกับการกําจัดอากาศเสียจากหอผู้ป่วย ด้วยการต่อท่อExhaust Air กรองด้วย HEPA Filter ในทุกเตียงของผู้ป่วย เพื่อคืนบรรยากาศที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม