กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

     โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากเงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือ เป็นที่นิยมทั่วประเทศ ตลอดจนเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน ดอกผล และรายได้จากกองทุน และเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้

     เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก

     เพื่อใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

     เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจาก ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 
     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถและการบริหารงานกองทุน ทั้งนี้ มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทำหน้าที่บริหารกองทุน ประกอบด้วย

1. ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
3. ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
4. ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
5. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
6. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ
7. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน 2 คน กรรมการ
8. อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรรมการ     โอกาส พิเศษสำหรับผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้จัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เช่น รถเข็นผู้ป่วย เครื่องช่วยเดิน และฟูกลม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 02-722-8100-12 Email : Sales@modernformhealthcare.co.th

สามมารถ DOWNLOAD แบบฟอร์มได้ที่ช่อง DOWNLOAD ข้างล่างได้เลยครับ

 ระเบียบ.pdf        Download
 แบบคำขอ.pdf    Download
 ประกาศ.pdf       Download